Firemné vzdelávanie : Komunikácia na pracovisku

Komunikácia na pracoviskuModerný tréningový program zameraný na
získanie a rozvoj komunikačných zručností, ktoré sú potrebné pre účinné odovzdávanie informácií, eliminovanie komunikačných nedorozumení a úspešné riešenie pracovných konfliktov.

Obsahové zameranie programu

Profesionalita pracovníka

Interpersonálna komunikácia

 • neverbálne prejavy správania, verbálna komunikácia, komunikačné kanály
 • prijímanie informácií, aktívne počúvanie
 • techniky kladenia otázok, reagovanie na otázky
 • chyby posudzovania, spätná väzba

Asertívne správanie na pracovisku

Konflikty a ich riešenie

 • zdroje možných konfliktov
 • poznanie spôsobov správania sa počas konfliktných situácií, ich výhody a riziká
 • základné princípy konštruktívneho riešenia konfliktov

Riešenie a vybavovanie sťažností klientov

 • jednotlivé fázy zvládania sťažností, správne reakcie v jednotlivých fázach
 • zvládanie námietok, práca s námietkami
 • nátlakové taktiky, manipulácia a jej zvládanie, korektné reagovanie na kritické, agresívne a provokujúce výroky
 • ako nikdy neukončiť rozhovor s klientom negatívne

Modelovanie reálnych konfliktných situácií

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta
 • analýza vzdelávacích potrieb a následné vypracovanie individuálneho vzdelávacieho plánu pre Vašu firmu
 • intenzívny tréningový program s využitím moderných vyučovacích metód
 • follow up aktvity t.j. potréningová starostlivosť podľa požiadavky klienta
 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy

Pre koho je program určený

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • podnikatelia a majitelia firiem
 • vedúci zamestnanci a lídri
 • všetci, ktorí chcú rozvíjať svoje komunikačné zručnosti

Rozsah programu

 • program odporúčame realizovať ako blok v rozsahu 1 – 2 dni

Použité metódy

 • princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe
 • skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca
 • analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie
 • sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky
 • modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí
 • autodiagnostika formou dotazníkov
 • práca s videokamerou pre diagnostické účely

Tréneri

 • profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov
© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop