Firemné vzdelávanie : Konflikty a zvládanie problematických situácií

Konflikty a zvládanie problematických situáciíTréningový program zameraný na získanie sociálno-psychologických zručností, pre uplatňovanie princípov konštruktívneho riešenia konfliktov, ktoré môžu účastníci využiť v rôznych sférach pracovného a osobného života.

Obsahové zameranie programu

Vymedzenie pojmu konfliktu a jeho analýza

 • teoretické východiská pre analýzu konfliktov
 • prehľad typológií konfliktov
 • aktéri v konflikte
 • zdroje konfliktov a charakteristiky konfliktov
 • fázy vývoja konfliktov (eskalácia a de-eskalácia)
 • konflikt a moc (symetrické a asymetrické konflikty)

Zručnosti pri analyzovaní konfliktov

 • cvičenia analýzy konfliktov na konkrétnych príkladoch zo života účastníkov a z prípadových štúdií – modelovanie reálnych situácií, ktoré korešpondujú
  s obsahom práce účastníkov vzdelávacej skupiny
 • charakter konfliktov – najčastejšie typy konfliktov vo väzbe na obsah práce účastníkov vzdelávacej skupiny
 • teórie konfliktov – autoritatívne a alternatívne spôsoby riešenia konfliktov

Interpersonálne a intrapersonálne konflikty

 • zdroje interpersonálnych a intrapersonálnych konfliktov
 • interpersonálne konflikty (na pracovisku, v rodine)
 • konflikty v medziskupinovom kontexte (záujmové skupiny, kolektívne vyjednávanie)
 • konflikty v komunitnom kontexte (konflikty vo sfére verejného rozhodovania)
 • konflikty vo vzťahoch väčšiny a menšiny
 • interkultúrne aspekty v konfliktoch

Komunikačné zručnosti v riešení konfliktov

 • teoretické východiská spojené s praktickým nácvikom zručností v malých skupinkách
 • princípy otvorenej komunikácie, zabezpečovanie priestoru a tolerancie v komunikácii
 • neverbálna komunikácia – kódovanie a dekódovanie významu
 • aktívne počúvanie
 • poskytovanie spätnej väzby
 • princípy dvojsmernej komunikácie
 • komunikácia v mocensky nevyvážených situáciách, komunikácia z pozície mocensky slabšieho
 • obrana voči manipulácii, emočnému vydieraniu, nečistým trikom
 • argumentovanie
 • teória komunikácie
 • koncepcia nenásilnej komunikácie
 • princípy vyjednávania postaveného na záujmoch

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta
 • analýza vzdelávacích potrieb a následné vypracovanie individuálneho vzdelávacieho plánu pre Vašu firmu
 • intenzívny tréningový program s využitím moderných vyučovacích metód
 • follow up aktvity t.j. potréningová starostlivosť podľa požiadavky klienta
 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy

Pre koho je program určený

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • podnikatelia a majitelia firiem
 • vedúci zamestnanci a lídri
 • všetci, ktorí sa chcú naučiť konštruktívne riešiť konflikty

Rozsah programu

 • program odporúčame realizovať ako blok v rozsahu 1 – 2 dni

Použité metódy

 • princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe
 • skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca
 • analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie
 • sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky
 • modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí
 • autodiagnostika formou dotazníkov
 • práca s videokamerou pre diagnostické účely

Tréneri

 • profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov
© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop