Firemné vzdelávanie : Prevencia proti vyhoreniu

Prevencia proti vyhoreniuProgram zameraný na
prevenciu vzniku syndrómu vyhorenia, v ktorom si účastníci osvoja techniky na lepšie zvládanie psychickej záťaže, frustráce, akútneho a chronického stresu, krízových a konfliktných situácií.

Obsahové zameranie programu

Sebapoznávanie, rozpoznanie príznakov burn out syndrómu, psychohygiena

 • sebapoznanie a individuálny rozvoj
 • emocionálna inteligencia a jej význam v kontakte so spolupracovníkmi a klientmi
 • zložky emocionálnej inteligencie
 • iniciatíva stres, distres a faktory, ktoré ich vyvolávajú
 • syndróm „vyhorenia“ a faktory, ktoré ho vyvolávajú
 • príznaky a fázy syndrómu „vyhorenia“
 • zvládanie stresu a záťažových situácií v styku s klientmi prevencia a odbúravanie stresu
  • symptomatológia stresu
  • fyzické, emocionálne a psychické nastavenie a správanie
  • reakcie na stres – psychické a somatické
 • formy a spôsoby zvládania stresu
  • zdroje stresových situácií
  • význam a hladiny pôsobiaceho stresu
  • identifikácia pôsobenia záťaže na vlastnú osobnosť
 • mentálna kondícia psychohygiena v práci a v styku s klientmi metódy relaxácie
  • vyrovnávanie sa so stresom v práci – preťaženie prácou, nedostatok ocenenia, financie, pracovné vzťahy
  • stanovenie si vlastných priorít a organizácia času
  • sebareflexia a stanovenie individuálnych priorít a možností psychohygieny

Prevencia a intervencie pri burn out syndromu

 • zvýšenie schopnosti identifikácie stresových faktorov vo svojom živote
  • rizikové faktory v živote vo vzťahu ku stresu
  • mechanizmus pôsobenia stresu
 • ako pracovať s návykmi spôsobujúcimi stres a záťažové situácie
  • zvládanie negatívnych emócií (strach, zlosť, obavy)
  • prevencia a odolnosť voči stresu
 • techniky zvládania stresu a záťažových situácií a techniky aktívnej relaxácie
  • nácvik štandardných relaxačných techník, progresívna relaxácia a autogénny tréning
 • ako viesť profesionálny rozhovor, motivovať, pracovať s časom, určovať priority a narábať s vlastnou životnou energiou ako prevenciou proti vyhoreniu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta
 • analýza vzdelávacích potrieb a následné vypracovanie individuálneho vzdelávacieho plánu pre Vašu firmu
 • intenzívny tréningový program s využitím moderných vyučovacích metód
 • follow up aktvity t.j. potréningová starostlivosť podľa požiadavky klienta
 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy

Pre koho je program určený

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • podnikatelia a majitelia firiem
 • vedúci zamestnanci a lídri
 • všetci, ktorí sa chcú naučiť ako predchádzať burn out syndrómu

Rozsah programu

 • program odporúčame realizovať ako blok v rozsahu 1 – 2 dni

Použité metódy

 • princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe
 • skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca
 • analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie
 • sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky
 • modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí
 • autodiagnostika formou dotazníkov
 • práca s videokamerou pre diagnostické účely

Tréneri

 • profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov
© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop