Firemné vzdelávanie : Prezentačné zručnosti

Prezentačné zručnostiTréningový program zameraný na
získanie a rozvoj profesionálnych prezentačných zručností, a posilnenie sebadôvery pri vystupovaní pred publikom.

Obsahové zameranie programu

Úvodný workshop

 • skúsenosti s prezentáciami z praxe
 • druhy prezentácií a ich odlišnosti

Príprava prezentácie

 • cieľ prezentácie
 • analýza cieľovej skupiny
 • štruktúra prezentácie
 • príprava scenára, časový a obsahový plán
 • príprava prezentačných materiálov
 • výber pomôcok (prečo a ako využívať pomôcky)
 • formálne členenie vystúpenia, základy psychohygieny
 • ako začať
  • identifikácia vlastných obáv a neistôt, sebamotivácia
  • prvý dojem a vytvorenie pozitívnej atmosféry
  • empatia a kontakt s poslucháčmi
 • nácvik vystúpenia

Rétorické zručnosti

 • spôsob vyjadrovania
 • hlasový prejav, verbálne prvky prejavu
 • paralingvistika, reč tela
 • čoho sa vyvarovať (bariéry efektívnej komunikácie)
 • cielený výber jazykových prostriedkov
 • ako vyvolať záujem, zaujať pozornosť, vzbudiť zvedavosť poslucháčov
 • udržanie pozornosti
 • uspokojenie potrieb poslucháčov

Vizualizácia prezentácie

 • podstata vizualizácie
 • grafické vyjadrovanie
 • prezentačná technika a potrebné technické vybavenie

Vykonanie prezentácie

 • verbálna a neverbálna zložka prejavu
 • ako pútavo začať
 • ako udržať pozornosť
 • ako viesť diskusiu a čeliť námietkam
 • ako úspešne zakončiť
 • ako vyhodnotiť úspešnosť
 • zásady predajnej prezentácie
 • pomôcky pri prezentácii

Komplexné cvičenie

 • príprava prezentácie na zvolenú tému – modelovanie reálnych prezentácií, ktoré korešpondujú s obsahom práce účastníkov vzdelávacej skupiny
 • vykonanie prezentácie – videotréning informatívnej prezentácie
 • spätná väzba – proaktívna spätná väzba, skupinová diskusia

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta
 • analýza vzdelávacích potrieb a následné vypracovanie individuálneho vzdelávacieho plánu pre Vašu firmu
 • intenzívny tréningový program s využitím moderných vyučovacích metód
 • follow up aktvity t.j. potréningová starostlivosť podľa požiadavky klienta
 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy

Pre koho je program určený

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • podnikatelia a majitelia firiem
 • vedúci zamestnanci a lídri
 • všetci, ktorí sa chcú dozvedieť tajomstvá profesionálnej prezentácie

Rozsah programu

 • program odporúčame realizovať ako blok v rozsahu 1 – 2 dni

Použité metódy

 • princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe
 • skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca
 • analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie
 • sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky
 • modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí
 • autodiagnostika formou dotazníkov
 • práca s videokamerou pre diagnostické účely

Tréneri

 • profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov

 

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop