Firemné vzdelávanie : Rozvoj obchodných kompetencií

Rozvoj obchodných kompetenciíModerný tréningový program zameraný na
zlepšenie komunikačných a predajných zručností, osvojenie si princípov uzatvorenia úspešného obchodu a získanie istoty pri komunikácii so zákazníkom.

 

Obsahové zameranie programu

Profesionalita predajcu

Interpersonálna komunikácia

 • neverbálne prejavy správania
 • verbálna komunikácia, komunikačné kanály
 • prijímanie informácií, aktívne počúvanie
 • techniky kladenia otázok, reagovanie na otázky
 • chyby posudzovania, spätná väzba

Telefonický kontakt, ako správne komunikovať cez telefón

 • základné pravidlá pri telefonickom rozhovore
 • špecifiká komunikácie cez telefón
 • vytvorenie pozitívneho vzťahu s klientom cez telefón
 • zvládanie stresových situácií v telefonickom kontakte s klientom
 • riešenie modelových situácií

Predajné zručnosti

 • obchodné jednanie, predajný rozhovor – fázy, priebeh
 • identifikácia potrieb zákazníka, komunikácia so zákazníkom
 • typológia zákazníka
 • riešenie problémových situácií pri styku so zákazníkom
 • SWOT analýza firmy
 • SWOT analýza produktov
 • SWOT analýza konkurencie
 • prozákaznícka orientácia
 • námietky, presviedčanie, argumentácia
 • nátlakové taktiky a ich zvládanie
 • manipulácia, vybraté techniky asertívneho správania

Tréning reálnych predajných zručností

Riešenie modelových situácií

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta
 • analýza vzdelávacích potrieb a následné vypracovanie individuálneho vzdelávacieho plánu pre Vašu firmu
 • intenzívny tréningový program s využitím moderných vyučovacích metód
 • follow up aktvity t.j. potréningová starostlivosť podľa požiadavky klienta
 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy

Pre koho je program určený

 • predajcovia
 • obchodní zástupcovia, obchodní reprezentanti
 • zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkom

Rozsah programu

 • program odporúčame realizovať ako blok v rozsahu 2 – 3 dni

Použité metódy

 • princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe
 • skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca
 • analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie
 • sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky
 • modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí
 • autodiagnostika formou dotazníkov
 • práca s videokamerou pre diagnostické účely

Tréneri

 • profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov

 

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop