Firemné vzdelávanie : Stres manažment - Zvládanie stresu v záťažových situáciách

Stres manažment - Zvládanie stresu v záťažových situáciáchTréningový program zameraný na
osvojenie si proaktívnych metód zvládania stresu,
spoznanie dôsledkov jeho vplyvu, zvládnutie negatívnych emócií, ktoré sprevádzajú stres, získanie schopnosti udržať dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť a vyrovnávať sa

Obsahové zameranie programu

Iniciatíva stres, distres a faktory, ktoré ich vyvolávajú

Zvládanie stresu a záťažových situácií v práci, prevencia a odbúravanie stresu

 • symptomatológia stresu
 • fyzické, emocionálne a psychické nastavenie a správanie
 • reakcie na stres – psychické a somatické

Formy a spôsoby zvládania stresu

 • zdroje stresových situácií
 • význam a hladiny pôsobiaceho stresu

Zvládanie stresu a záťažových situácií

 • identifikácia pôsobenia záťaže na vlastnú osobnosť

Mentálna kondícia psychohygiena v práci, metódy relaxácie

 • vyrovnávanie sa so stresom v práci – preťaženie prácou, nedostatok ocenenia, financie, pracovné vzťahy
 • stanovenie si vlastných priorít a organizácia času
 • sebareflexia a stanovenie individuálnych priorít a možností psychohygieny

Poznanie a nácvik štandardných relaxačných techník

 • progresívna relaxácia a autogénny tréning

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta
 • analýza vzdelávacích potrieb a následné vypracovanie individuálneho vzdelávacieho plánu pre Vašu firmu
 • intenzívny tréningový program s využitím moderných vyučovacích metód
 • follow up aktvity t.j. potréningová starostlivosť podľa požiadavky klienta
 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy

Pre koho je program určený

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • podnikatelia a majitelia firiem
 • vedúci zamestnanci a lídri
 • všetci, ktorí sa chcú naučiť účinne vyrovnávať so záťažovými situáciami

Rozsah programu

 • program odporúčame realizovať ako blok v rozsahu 1 – 2 dni

Použité metódy

 • princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe
 • skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca
 • analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie
 • sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky
 • modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí
 • autodiagnostika formou dotazníkov
 • práca s videokamerou pre diagnostické účely

Tréneri

 • profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov

 

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop