Firemné vzdelávanie : Vedenie ľudí a motivácia

Vedenie ľudí a motiváciaTréningový program zameraný nana
spoznanie základných princípov účinnej motivácie pracovníkov,,
a osvojenie si praktických nástrojov pre efektívne vedenie ľudí, vytyčovanie cieľov, motivovanie a podporovanie svojho pracovného tímu.

Obsahové zameranie programu

Osobnosť manažéra a poznanie vlastného manažérskeho štýlu

 • cvičenie na sebapoznanie a seba rozvoj
 • vnútorná motivácia

Efektívne vedenie ľudí

 • rôzne štýly vedenia a ich situačné využitie
 • komunikácia manažéra v pracovnom tíme, kontrola, ocenenie, konštruktívna kritika
 • odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov

Komunikácia s pracovníkmi

 • precvičovanie vybraných komunikačných zručností, neverbálna komunikácia

Motivácia pracovníkov

 • poznávanie osobnosti pracovníkov a ich predpoklady pre rôzne typy úloh
 • teórie motivácie a ich využitie v manažérskej praxi
 • ako získať pracovníkov pre splnenie úloh – formulácia cieľov
 • ako viesť motivačný rozhovor s pracovníkom
 • úloha osobnosti manažéra pri motivácií pracovníkov
 • význam pozitívnej spätnej väzby v práci manažéra
 • vyvolanie aktivity a jej nasmerovanie k požadovanému cieľu
 • delegovanie ako nástroj motivácie
 • vytypovanie úloh vhodných pre delegovanie
 • ako správne delegovať pracovníkom úlohy – vedenie rozhovoru s cieľom delegovať

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta
 • analýza vzdelávacích potrieb a následné vypracovanie individuálneho vzdelávacieho plánu pre Vašu firmu
 • intenzívny tréningový program s využitím moderných vyučovacích metód
 • follow up aktvity t.j. potréningová starostlivosť podľa požiadavky klienta
 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy

Pre koho je program určený

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • podnikatelia a majitelia firiem
 • vedúci zamestnanci a lídri
 • všetci, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti motivovať a viesť ľudí

Rozsah programu

 • program odporúčame realizovať ako blok v rozsahu 1 – 2 dni

Použité metódy

 • princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe
 • skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca
 • analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie
 • sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky
 • modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí
 • autodiagnostika formou dotazníkov
 • práca s videokamerou pre diagnostické účely

Tréneri

 • profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov
© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop