Otvorené kurzy : Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajovCieľom školenia je sprostredkovať účastníkom podrobné informácie o tom, ako spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež na aké zmeny sa treba pripraviť podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parl

Pre koho je kurz určený

 • právnické a fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, určujú účel a prostriedky spracúvania alebo poskytujú osobné údaje na spracovanie,
 • záujemcovia o získanie oprávnenia na výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • všetci, ktorí potrebujú zlepšiť svoje znalosti v oblasti právnej úpravy ochrany osobných údajov.

Obsahové zameranie programu

 • Úvod do ochrany osobných údajov (právo na ochranu osobných údajov a súkromie, predmet a pôsobnosť zákona)
 • Osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov a vymedzenie ďalších pojmov
 • Základné pravidlá pri spracúvaní osobných údajov (osoby v procese spracúvania, účel spracúvania, právnych základ spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a podmienky spracúvania osobných údajov)
 • Prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa, sprostredkovateľ, subdodávateľ a ich vzájomný vzťah
 • Práva, povinnosti a zodpovednosť v jednotlivých fázach pri spracúvaní osobných údajov (príprava na spracúvanie, začatie spracúvania, priebeh spracúvania a ukončenie spracúvania osobných údajov)
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov
 • Poučenie oprávnenej osoby
 • Zodpovedná osoba a skúška na Úrade na ochranu osobných údajov SR
 • Cezhraničný prenos osobných údajov
 • Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov osobných údajov
 • Práva dotknutých osôb (aké práva zo zákona vyplývajú a ako si môžem sám chrániť svoje osobné údaje)
 • Postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, kontrola a konanie o ochrane osobných údajov
 • Sankcie a zverejnenie porušenia zákona
 • Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
 • Diskusia

Rozsah programu

 • 1 školaci deň t.j. 8 vyučovacích hodín

Harmonogram realizácie

 • 08:30 – 09:00     prezentácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30     prednáška
 • 11:30 – 12:00     prestávka
 • 12:00 – 15:45     prednáška + diskusia

Lektor

 • Program vedie lektor - konzultant a expert v oblasti ochrany osobných údajov.

Účastnícky poplatok

 • Účastnícky poplatok za školenie: 60,- EUR/osoba t.j. 72,- EUR vrátane DPH (cena zahŕňa materiály pre účastníkov, občerstvenie a obed).
 
 
 
© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop