Otvorené kurzy : Správa bytového fondu

Správa bytového fonduCieľom školiaceho programu je rozvíjať odborné vedomosti a profesionalitu správcov bytových domov.

Pre koho je program určený

Osoby so záujmom o získanie odbornej spôsobilosti podľa Zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 Obsahové zameranie programu

Školiaci program je v zmysle požiadaviek aktuálnej legislatívy zameraný na:      

 • výklad právnych predpisov týkajúcich sa výkonu správy bytových domov s dôrazom na príklady praktickej aplikácie, 
 • získanie a rozvoj vedomostí a zručností pre efektívne zabezpečenie administratívneho, odborného a technického výkonu správy bytového fondu, 
 • priblíženie aktuálnych trendov a možností financovania správy bytového fondu a hospodárenia pri výkone správy bytových domov.

 Učebná osnova:   

 • Právo a legislatíva – 20 hodín
 • Administratívne zabezpečenie správy – 30 hodín
 • Odborné a technické zabezpečenie správy – 20 hodín
 • Finančný manažment a hospodárenie – 20 hodín

 Rozsah programu

90 vyučovacích hodín = 9 vyučovacích dni

Vyučovanie v pracovné dni 8:00 – 16:30

 Lektorské zabezpečenie

Program vedú lektori so skúsenosťami v oblasti správy bytového fondu, finančného manažmentu a právnej úpravy správy bytového fondu.

 Spôsob ukončenia

Záverečný test.
Osvedčenie o získanom vzdelaní.

 Cena vzdelávania

750,00 EUR bez DPH t.j. 900,00 vrátane DPH.

Cena zahŕňa:

 • lektorské aorganizačné zabezpečenie,
 • študijné materiálya písacie pomôcky pre účastníkov, 
 • občerstvenie: minerálka, káva, obed, 
 • vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní                                     

 V cene nie sú zahrnuté náklady na ubytovanie a cestovné účastníkov.

Akreditácia

Číslo potvrdenia: 1790/2016/114/1

Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 16. septembra 2016

 Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová,0907 736 117,kmihalovicova@tmconsulting.sk

Mgr. Dana Čilliková,0915 780 484,dcillikova@tmconsulting.sk

            

        

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop