Otvorené kurzy : Time manažment - efektivny manažment vlastného času

Time manažment - efektivny manažment vlastného časuTréningový program zameraný na osvojenie si účinných princípov riadenia vlastného času, odbúravanie časového stresu a získanie praktických zručností pre vyššiu osobnú efektivitu.

Pre koho je program určený

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • podnikatelia a majitelia firiem
 • vedúci zamestnanci a lídri
 • všetci, ktorí sa chcú naučiť využívať svoj čas efektívne.

Obsahové zameranie programu

Východiská časového manažmentu

 • zásady časového manažmentu
 • princípy efektívnej organizácie času
 • plánovanie činností
 • stanovovanie hierarchie cieľov a priorít (mriežka)
 • koordinácia časových plánov
 • eliminácia časových strát
 • delegovanie právomoci

Techniky časového manažmentu

 • pomôcky pre dlhodobé plánovanie
 • pomôcky pre krátkodobé plánovanie
 • poznanie zlodejov vlastného času
 • boj so zlodejmi času (subjektívne aj objektívne determinované), ich identifikácia a spôsoby odstránenia, resp. minimalizácie
 • aktívne plánovanie pracovného dňa/týždňa (ciele, priority, stratégie)

Riadenie seba v čase

 • časová analýza
 • definovanie vlastných cieľov
 • efektívnosť vlastných cieľov
 • organizácia vlastného času
 • priority úloh, plánovanie priorít
 • asertivita, delegovanie úloh, disciplína a sebaovládanie
 • bariéry osobnej výkonnosti

Rozsah programu

 • 1 deň t.j. 8 vyučovacích hodín

Použité metódy

 • princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe
 • skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca
 • analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie
 • sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky
 • modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí
 • autodiagnostika formou dotazníkov
 • práca s videokamerou pre diagnostické účely

Tréneri

 • profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov

 Požiadavky pre zaradenie do kurzu

 • pre zaradenie do kurzu sa od účastníkov vzdelávania nevyžaduje splnenie osobitných požiadaviek.
© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop