REPAS - Príprava pre trh práce : PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO s aplikáciou na PC

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO s aplikáciou na PC 

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

 

 

Kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti podvojného účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.

 

 

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku

Majetok podniku a jeho zdroje. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve

Dokumentácia účtovných prípadov

Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve

Sústava účtov v podvojnom účtovníctve

Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov

Účtové triedy 0 až 7 - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy,....

Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva

Aplikovaný softvér

 

 

ROZSAH KURZU

152  vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút)

Vyučovanie v pracovných dňoch v rozsahu 8 vyuč. hodín/deň, celkovo 19 dní.

   

MIESTO REALIZÁCIE

Kurz bude realizovaný v územnom obvode Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Miesto realizácie je v dosahu MHD.

 

 

NÁŠ PRÍSTUP KU VZDELÁVANIU

  •  orientácia na potreby klienta,
  •  vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem,
  •  sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne,
  • follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 6 mesiacov po ukončení kurzu.

 

 

KONTAKT

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Mgr. Dana Čilliková, 0915 780 484, dcillikova@tmconsulting.sk

   

AKREDITÁCIA

Potvrdenie o akreditácii: Účtovníctvo, číslo potvrdenia: 1790/2012/49/5

Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 14. mája 2012

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop