Manažment a podnikanie

Ekonomické minimum pre neekonómov

Strácate sa v spleti ekonomických termínov a skratiek. Chcete konečne rozumieť ekonomickým pojmom a robiť informované rozhodnutia v práci, v podnikaní či v bežnom živote?

Miesto

 • Bratislava
 • Nitra
 • Online

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Náš kurz „Ekonomické minimum pre neekonómov“ je presne to, čo potrebujete. Získajte základné znalosti o právnych formách podnikania, účtovníctve a ekonomických procesoch bez toho, aby ste museli absolvovať zložité ekonomické štúdium. Sme tu, aby sme vás rýchlo oboznámili s relevantnými ekonomickými pojmami pre zvládnutie každodennej práce s účtovnými dokladmi. Pridajte sa k nám a získajte dôležité zručnosti potrebné pre vašu úspešnú kariéru!

Pri online forme je výučba zabezpečená lektorom z praxe, výučba prebieha v reálnom čase.
Účastníci majú možnosť komunikovať s lektorom a konzultovať problémy.

Obsahové zameranie

Podnik – právne  formy podnikania

Činnosti podniku – nákup, výroba, spotreba, predaj

Účtovníctvo – základné právne normy, charakteristika, ciele a predmet, povinnosť vedenia účtovníctva, kto vedie účtovníctvo, sústavy účtovania

Základné pojmy – účtovné obdobie, účtovný záznam, účtovný doklad, účtovné knihy, účtová osnova

Majetok (aktíva), zdroje krytia majetku (záväzky, vlastné imanie = pasíva)

Majetok, záväzky, vlastné imanie – charakteristika, členenie, oceňovanie a inventarizácia

Náklady, výnosy, príjmy, výdavky – charakteristika, členenie

Výsledok hospodárenia (zisk/strata) a daňový základ pre výpočet dane z príjmov – základná charakteristika, rozdiely

Účtovná závierka – štruktúra, náležitosti

Druhy a náležitosti účtovných dokladov prakticky (faktúra, dodací list, pokladničný doklad, skladový doklad (príjemka, výdajka, prevodka), výpis z bankového účtu, interný doklad)

Faktúra aktuálne – náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty, dátum zdaniteľného plnenia na faktúre, lehoty na vystavenie, spôsoby doručenia, prílohy k faktúra a pod., formálna a vecná správnosť faktúry

Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Evidencia DPH

Dopyt, Ponuka, Urgencia, Reklamácia, Upomienka. Spôsoby vymáhania pohľadávok, vysporiadanie pohľadávok a záväzkov (úhrada, zápočet, postúpenie, odpis, …)

Diskusia o problémoch a skúsenostiach

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 16 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút)
 • Denná forma | v pracovných dňoch | 8:30 – 15:00 | celkovo 2 dni.
 • Večerná forma | v pracovných dňoch | 17:00 – 20:00 | celkovo 4 dni.

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 3 mesiacov po skončení kurzu,
 • pri online forme videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo ešte 3 mesiace po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 16 hodín

Najbližší termín 13.06.2024

Cena 432,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk