Manažment a podnikanie

Zvládanie problematických klientov, riešenie konfliktov

Získajte potrebné nástroje a zručnosti na úspešné riešenie aj tých najnáročnejších situácií.

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Získať kontrolu nad konfliktnými situáciami a efektívne komunikovať môže viesť k pozitívnemu pracovnému prostrediu a zlepšeniu výsledkov.

Intenzívny kurz Zvládanie problematických klientov a riešenie konfliktov vám poskytne potrebné nástroje a zručnosti na úspešné riešenie aj tých najnáročnejších situácií.

Kurz je interaktívny a zameraný na praktické zručnosti. Budete mať možnosť pracovať v malých skupinkách, riešiť modelové situácie a precvičiť si naučené techniky.

Obsahové zameranie

 • Vymedzenie pojmu konfliktu a jeho analýza
  Teoretické východiská pre analýzu konfliktov
  Prehľad typológií konfliktov
  Aktéri v konflikte
  Zdroje konfliktov a charakteristiky konfliktov
  Fázy vývoja konfliktov (eskalácia a de-eskalácia)
  Konflikt a moc (symetrické a asymetrické konflikty)
 • Zručnosti pri analyzovaní konfliktov
  Cvičenia analýzy konfliktov na konkrétnych príkladoch zo života účastníkov a z prípadových štúdií – modelovanie reálnych situácií, ktoré korešpondujú s obsahom práce účastníkov vzdelávacej skupiny
  Charakter konfliktov – najčastejšie typy konfliktov vo väzbe na obsah práce účastníkov vzdelávacej skupiny
  Teórie konfliktov – autoritatívne a alternatívne spôsoby riešenia konfliktov
 • Interpersonálne a intrapersonálne konflikty
  Zdroje interpersonálnych a intrapersonálnych konfliktov
  Interpersonálne konflikty
  Interkultúrne aspekty v konfliktoch
 • Komunikačné zručnosti v riešení konfliktov
  Teoretické východiská spojené s praktickým nácvikom zručností v malých skupinkách
  Princípy otvorenej komunikácie, zabezpečovanie priestoru a tolerancie v komunikácii
  Neverbálna komunikácia – kódovanie a dekódovanie významu
  Aktívne počúvanie
  Poskytovanie spätnej väzby
  Princípy dvojsmernej komunikácie
  Komunikácia v mocensky nevyvážených situáciách, komunikácia z pozície mocensky slabšieho
  Obrana voči manipulácii, emočnému vydieraniu, nečistým trikom
  Argumentovanie
  Teória komunikácie
  Koncepcia nenásilnej komunikácie
  Princípy vyjednávania postaveného na záujmoch

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 16 hodín| 2 dni

Miesto realizácie

Podľa požiadavky

 • Prezenčné otvorené kurzy
 • Online otvorené kurzy
 • Uzavreté vnútrofiremné tréningy

Spôsob ukončenia

 • Certifikát o absolvovaní tréningového programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných  vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • študijné materiály v cene.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 12 hodín (2 dni)

Najbližší termín 17.06.2024

Cena 360,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk