Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „Podmienky“) platia pre všetky vzdelávacie aktivity (vzdelávacie kurzy, semináre, konzultácie atď., ďalej len „Kurzy“) realizované spoločnosťou TM Consulting, s.r.o., so sídlom Dolnohorská 26, Nitra 949 01, IČO: 36 537 551, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Odd.: Sro, Vl.č.: 12057/N (ďalej len „TM Consulting“). Náležitosti poskytovania vzdelávacích aktivít, ktoré tieto podmienky neupravujú, sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto podmienky môžu byť nahradené celé, resp. ich časť, konkrétnou zmluvou.

 

1. Obsahová náplň a metodika vzdelávania

1.1. TM Consulting ponúka akreditované a neakreditované KURZY.
1.2.  Akreditované kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, alebo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Bližšie informácie o týchto aktivitách môžu byť poskytnuté na požiadanie.
1.3.  Osnovy všetkých vzdelávacích kurzov sú zostavené tak, aby poskytli ucelený prehľad poznatkov z danej oblasti.

2.  Prihláška, objednávka a jej potvrdenie

2.1.  KURZY môže kupujúci objednať a prihlásiť sa naň prostredníctvom webového portálu spoločnosti www.tmconsulting.sk
2.2. V prípade, že kupujúci je právnická osoba, jedná sa o objednávku a zmluvné strany sa dohodli, že vzťah medzi kupujúcim a TM Consulting sa spravuje v otázkach neupravených týmito podmienkami ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade, že kupujúci je fyzická osoba, jedná sa o prihlášku a zmluvné strany sa dohodli, že vzťah medzi kupujúcim a TM Consulting sa spravuje v otázkach neupravených týmito podmienkami ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2.3. Okamihom vyplnenia a odoslania prihlášky/objednávky kupujúcim považuje sa táto za doručenú. Kupujúci je prejavom svojej vôle v prihláške viazaný.
2.4. Zaslaním prihlášky, resp. objednávky, kupujúci vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a prípadnou cenovou ponukou.
2.5. Uzávierka prihlášok je 14 kalendárnych dní pred termínom konania kurzu. Prihlásiť sa na Kurz je možné aj po termíne uzávierky prihlášok a to v prípade, že kapacita kurzu nie je naplnená. TM Consulting si vyhradzuje právo zvýšiť kurzovné na prihlášky/objednávky po termíne uzávierky a to max. o 15% základného kurzovného, aby bolo možné pokrytie zvýšených administratívnych nákladov na spracovanie prihlášok doručených po termíne uzávierky.
2.6. Prijatie objednávky/prihlášky potvrdí zamestnanec TM Consulting tak, že v lehote 2 pracovných dní od doručenia objednávky/prihlášky zašle e-mailom na adresu kupujúceho uvedenú v prihláške/objednávke akceptačný list. Spolu s akceptačným listom oznámi TM Consulting kupujúcemu údaje potrebné k platbe a inštrukcie týkajúce sa zvoleného kurzu.
2.7. Okamihom potvrdenia prihlášky/objednávky vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim a spoločnosťou TM Consulting. Uvedenou kúpnou zmluvou sa spoločnosť zaväzuje dodať kupujúcemu predmet objednávky za dohodnutú cenu uvedenú ako na webovom portáli, tak aj vo formulári prihlášky/objednávky. Obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných právnych noriem a predpisov.

3. Cena kurzu, platobné a dodacie podmienky

3.1. Predávajúci je platcom DPH a uvedené ceny sú s DPH.
3.2. Ceny zahŕňajú všetky náklady na organizáciu a zabezpečenie vzdelávacej aktivity pre každého účastníka. Nevyhnutné študijné materiály sú zahrnuté v cene.
3.3. Náklady na cestovné, stravné a prípadné ubytovanie účastníkov kurzu nie sú zahrnuté v cene kurzu. Tieto náklady znáša kupujúci resp. účastníci v plnej výške.
3.4. Termín realizácie sa rozumie termín uvedený v potvrdení objednávky.
3.5. Miestom konania kurzu sa rozumie miesto uvedené v potvrdení objednávky.
3.6. Cena sa považuje za uhradenú okamihom jej pripísania na účet TM Consulting.
3.7. Cena je splatná v plnej výške najneskôr 14 dní pred zahájením kurzu, a to:
a. prevodom na účet IBAN: SK47 3100 0000 0042 2022 4602 vedeným v Prima banka Slovensko, a.s. Variabilným symbolom je číslo, ktoré je pre každý kurz a účastníka rozdielne a uchádzač ho získa v akceptačnom liste pri potvrdení prihlášky/objednávky,
b. vkladom na účet účet IBAN: SK47 3100 0000 0042 2022 4602 vedeným v Prima banka Slovensko, a.s.
3.8.  Cena je splatná na základe proformafaktúry, ktorú vystaví TM Consulting a zašle kupujúcemu spolu s akceptačným listom. Spoločnosť TM Consulting zúčtuje platbu a vystaví kupujúcemu riadny Daňový doklad, resp. riadnu faktúru, ktorú zašle kupujúcemu.
3.9. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú účastníci, ktorí zaplatili skôr než ostatní. Účastníkovi, ktorý nebude mať uhradené kurzovné v lehote podľa bodu 3.7 pred samotným začiatkom kurzu a nebude túto skutočnosť vedieť preukázať pri nástupe do kurzu, nebude umožnené zúčastniť sa výučby. V prípade, že účastník neuhradí kurzovné na čas podľa bodu 3.7 bude mu poskytnutá dodatočná primeraná lehota. V prípade, že nezaplatí ani v primeranej dodatočnej lehote, má spoločnosť TM Consulting právo od zmluvy odstúpiť.
3.10. Ak sa dostane kupujúci ako právnická osoba pri plnení záväzkov z objednávky do omeškania, môže si Spoločnosť uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. V prípade, ak Spoločnosť z dôvodu omeškania kupujúceho s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi, je kupujúci povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR do troch dní od odstúpenia od zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok TM Consulting na náhradu škody.

 

4.    Účasť na kurze

4.1.  Pre úspešné zvládnutie vzdelávacej aktivity sa očakáva, že účastník bude spĺňať vstupné predpoklady účastníka definované jednotlivo pre každý kurz na webovom portáli TM Consulting.
4.2. Počas účasti na kurze je účastník povinný postupovať podľa pokynov a odporúčaní lektora.
4.3. Účastník je povinný počas vzdelávacej aktivity dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri vzdelávacích aktivitách.
4.4. Účastník, ktorý absolvuje viac ako 75% časového rozsahu aktivity a splní ďalšie vopred stanovené podmienky, dostane pri ukončení aktivity Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.
4.5. Informácie o ďalších prípadných podmienkach pre získanie osvedčenia (okrem dochádzky) dostanú účastníci na začiatku vzdelávacej aktivity, alebo na požiadanie.
4.6. Účastník kurzu je povinný dbať na pravidlá slušného správania pri výučbe.
4.7. Pri hrubom porušení pravidiel slušného správania bude študent z výučby vylúčený bez možnosti náhrady kurzovného. Toto opatrenie je možné použiť nielen pre jeden deň kurzu, ale aj pre všetky ostatné dni konania kurzu.
4.8. V prípade svojvoľnej alebo neospravedlnenej neúčasti na výučbe neposkytuje TM Consulting žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu. V prípade ospravedlnenej neúčasti so zdravotných dôvodov môže spoločnosť na základe žiadosti kupujúceho poskytnúť účastníkovi možnosť absolvovania vymeškanej výuky v náhradnom termíne. Ospravedlnenie neúčasti je účastník povinný doručiť TM Consulting v lehote 2 dní od neúčasti.

5. Reklamácia

5.1. V prípade, že kvalita odovzdaného predmetu zmluvy nezodpovedá deklarovanej, môže Kupujúci uplatniť u TM Consulting reklamáciu.
5.2. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne. Reklamácia bude TM Consulting vybavená najneskôr v lehote 30 dní v zmysle platných právnych predpisov.
5.3. Reklamáciu je možné uplatniť
a. písomne na adrese: TM Consulting, s.r.o. Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
b. mailom na adrese: kmihalovicova@tmconsulting.sk
5.4. V prípade, ak TM Consulting uzná reklamáciu za odôvodnenú, zabezpečí nápravu, t.z. kupujúci bude mať nárok na výmenu lektora, prípadne náhradnú lekciu.

6.    Storno a odstúpenie od zmluvy

6.1.    V prípade, že v čase uzávierky prihlášok neeviduje TM Consulting dostatočný počet prihlásených, vyhradzuje si právo zrušiť predmetný Kurz. Kupujúci bude o zrušení informovaný prostredníctvom mailu, v ktorom TM Consulting ponúkne náhradný termín. Rovnako si TM Consulting vyhradzuje právo zrušiť plánovaný kurz a poskytnúť náhradný termín v prípade nepredvídaných udalostí, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, administratívno-technické prekážky na strane tretích osôb (výpadok elektrickej energie a pod.)).
6.2.    V prípade, že kupujúci si nezvolí náhradný termín, má právo na vrátenie zaplateného kurzovného.
6.3.    V prípade nepredvídaných udalostí, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, administratívno-technické prekážky na strane tretích osôb (výpadok elektrickej energie a pod.) má TM Consulting právo zrušiť kurz aj po jeho začatí. V takom prípade bude účastníkom poskytnutý náhradný termín na absolvovanie nerealizovanej výuky. V prípade, že účastník si náhradný termín nevyberie, má nárok na vrátenie alikvotnej časti kurzovného zodpovedajúcu neodučenému rozsahu kurzu.
6.4.    Kupujúci fyzická osoba má právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od uzavretia bez udania dôvodu. Takéto odstúpenie od zmluvy nie je sankcionované žiadnym storno poplatkom.
6.5.    Kupujúci fyzická osoba a kupujúci právnická osoba môžu zrušiť (stornovať) prihlášku/objednávku v nižšie uvedených lehotách. V prípade storna je TM Consulting oprávnená účtovať storno poplatok v nasledovnej výške:
a.    do termínu uzávierky prihlášok, t.j. 14 dní pred začiatkom kurzu bez storno poplatku,
b.    10 dní pred začiatkom kurzu 50 % kurzovného,
c.       5 dní pred začiatkom kurzu 75 % kurzovného,
d.    menej ako 5 dní pred začiatkom kurzu 100 % kurzovného.
6.6.    Kupujúci je povinný stornovať prihlášku písomne na adrese: TM Consulting, s.r.o. Dolnohorská 26, 949 01 Nitra, alebo mailom na adrese: kmihalovicova@tmconsulting.sk. Zároveň je odporúčané potvrdiť storno telefonicky na čísle: +421 907 736 117
6.7.    TM Consulting má právo odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
a.    V prípade, že účastník neuhradí kurzovné na čas podľa bodu 3.7 bude mu poskytnutá dodatočná primeraná lehota. V prípade, že nezaplatí ani v primeranej dodatočnej lehote, má spoločnosť TM Consulting právo od zmluvy odstúpiť.
b.    V prípade, že účastník porušuje bod 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 aj napriek upozorneniu.
c.    V prípade, že účastník porušuje čl. 7 týchto všeobecných obchodných podmienok
d.    V prípade, že účastník svojím správaním aj napriek upozorneniu narúša priebeh kurzu.
e.    V prípade, že konaním účastníka vznikla, alebo hrozí spoločnosti TM Consulting, alebo ostatným účastníkom kurzu, alebo tretím osobám škoda na zdraví alebo majetku.
V prípade odstúpenia od zmluvy z niektorého z uvedených dôvodov má TM Consulting právo požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR. Právo TM Consulting na náhradu škody nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknuté.
6.8.    Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu odstúpiť od zmluvy s kupujúcim, ktorý ešte neuhradil kurzovné v zmysle akceptačného listu. Prednosť zaradenia do kurzu majú skôr platiaci účastníci.

7. Autorské práva a ochrana osobných údajov

7.1.  Všetky materiály poskytnuté spoločnosťou TM Consulting sú chránené autorským právom v zmysle platných právnych predpisov
7.2.  Všetky autorské a duševné práva vzťahujúce sa k poskytovaným materiálom ostávajú vlastníctvom spoločnosti TM Consulting realizujúcej daný kurz.
7.3.    Kupujúci sa zaväzuje, že tieto materiály nebude kopírovať, distribuovať, prenajímať, predávať, alebo inak sprístupňovať tretím osobám.
7.4.    TM Consulting, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) na účely vzdelávacích aktivít vykonávaných podľa týchto Podmienok. Osobné údaje sú spracúvané v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov a plnenia zákonných povinností, najmä podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. TM Consulting sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia pre potreby súvisiace splnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky/prihlášky a vydania Osvedčenia o absolvovaní vzdelávacej aktivity. Dotknutými osobami sú kupujúci, ktorí sú fyzickými osobami, osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene kupujúcich, ktoré sú právnickými osobami, účastníci kurzov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté v zákonom stanovených prípadoch v súvislosti s plnením zákonných povinností, napr. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
7.5. V súvislosti s Kurzami spoločnosť TM Consulting spracúva osobné údaje aj za účelom spracovania účtovných dokladov a plnenia s tým súvisiacich povinností v oblasti účtovníctva. Osobné údaje sa spracúvajú z dôvodu plnenia zákonných povinností podľa osobitných predpisov, najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa poskytujú v súvislosti s plnením zákonných povinností orgánom verejnej moci (daňový úrad) a externej účtovnej spoločnosti, ako sprostredkovateľovi. Dotknutými osobami sú kupujúci. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
7.6. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, resp. poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by nemohlo dôjsť k realizácii úloh a plneniu povinností alebo k zmluvného vzťahu.
7.7. V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov v určených prípadoch, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Právo namietať, právo na prenosnosť, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa pri spracúvaní osobných údajov podľa týchto Podmienok neuplatňuje. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania. Ďalšie informácie sú dostupné v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti TM Consulting, dostupných na webových stránkach prevádzkovateľa.

8. Záverečné a prechodné ustanovenia

8.1.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 06. 2019.
8.2.    Vyplnením prihlášky kupujúci vyjadruje, že sa s podmienkami oboznámil a vyjadruje svoj slobodný a vážny súhlas s ich obsahom.