Zásady ochrany osobných údajov

Vážený záujemca,
pre nižšie uvedené dôvody potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť TM Consulting, s.r.o., zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 12057/N, Dolnohorská 26, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 551 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Činnosť vzdelávacej agentúry

Aby sme mohli spracovať vašu prihlášku, viesť pedagogickú dokumentáciu a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa a druh pobytu,  tel. č., email, podpis, evidencia dochádzky, záverečný test, osvedčenie a iné údaje uvedené v prihláške a v katalógovom liste v súlade so zákonom o ďalšom vzdelávaní.

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu  titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, email, tel.č.

Účtovníctvo

Za účelom vedenia účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, číslo bankového účtu, údaje o platbách, email, tel.č., podpis.

Evidencia lektorov

Z dôvodu evidencie lektorov spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, tel.č., email, vzdelanie, posledné zamestnanie a ich priebeh, potvrdenie o odbornej praxi, potvrdenie o lektorskej činnosti a ďalšie údaje uvedené v životopise, podpis, fotokópie dokladov o vzdelaní, fotokópie dokladov o doplnkovom a kontinuálnom vzdelaní.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

 Činnosť vzdelávacej agentúry

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom spracovania vašej prihlášky na kurz a evidencie vašej účasti na vzdelávacom kurze a plnenia si povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov súvisiacich so vzdelávacou agendou.

Evidencia lektorov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia evidencie lektorov  prednášajúcich na vzdelávacích kurzoch a plnenia si povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov súvisiacich so vzdelávacou agendou.

Marketingová komunikácia 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. 

Účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov súvisiacich s účtovnou agendou.

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu alebo samostatným vyhlásením.

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na email kmihalovicova@tmconsulting.sk.
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu TM Consulting, s.r.o., Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
 • odovzdaním oznámenia v sídle prevádzkovateľa

6. Komu vaše údaje poskytujeme?

Na základe osobitného zákona poskytujeme vaše osobné údaje sociálnej a zdravotnej poisťovni,                 daňovému úradu v prípade kontroly, Ministerstvu školstva.
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné údaje externej účtovníckej firme. Táto spoločnosť pre nás zabezpečuje vedenie účtovníctva a plnenie povinností vyplývajúcich s osobitných právnych predpisov súvisiacich s účtovnou agendou.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo

Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú zákonom 10 rokov.

Marketing

Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Činnosť vzdelávacej agentúry

Dokumenty týkajúce sa vzdelávacích podujatí sa uchovávajú po dobu 5 rokov od termínu vzdelávacieho podujatia.

Evidencia lektorov

Dokumenty súvisiace s evidenciou lektorov sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

8. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny USA, keďže používame cloudové riešenie Dropbox, ktoré ma servery umiestnené v tejto krajine. Uvedená krajina poskytuje dostatočné záruky za bezpečnosť vašich údajov.

9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email kmihalovicova@tmconsulting.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.
Vaše osobné údaje spracúvame v programoch:

 • MS Office
 • OMEGA od spoločnosti KROS pre vystavovanie faktúry
 • Administrácia web stránky vytvorená na mieru prevádzkovateľa (pixa.sk)
 • Elektronická pošta – outlook

   Vaše osobné údaje sú uložené na cloudovom riešení Dropbox.

11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prístup do pracovného počítača je zabezpečený heslom. Pracovné počítače sú chránené antivírovým programom ESET. Osobné údaje spracúvané v cloudovom riešení Dropbox sú chránené jeho prevádzkovateľom. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

12. Aké máte práva?

a)    Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

b)    Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

c)    Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

d)    Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e)    Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f)    Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu záujemcu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

13. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email kmihalovicova@tmconsulting.sk.
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu TM Consulting, s.r.o., Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
 • odovzdaním oznámenia v sídle prevádzkovateľa

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.