Účtovníctvo

Akadémia praktického účtovníctva

Kompletný balík pozostávajúci z 10 blokov.
Možnosť absolvovať aj jednotlivo.

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Nezáleží na tom, či ste začínajúci účtovník túžiaci po stabilnom základe a posilnení svojich vedomostí
a zručností, alebo profesionál, ktorý chce aktualizovať svoje špecializované znalosti – tento vzdelávací program je pre vás. Je tiež vhodný aj pre manažérov, majiteľov malých a stredných podnikov a čerstvých absolventov, ktorí potrebujú získať prehľad a hľadajú praktické znalosti v oblasti účtovania. Staňte sa expertom s našou podporou!

Výučba je zabezpečená on-line formou lektorom z praxe v reálnom čase.
Účastníci majú možnosť komunikovať s lektorom a konzultovať problémy aplikačnej praxe.

Obsahové zameranie programu

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO:

1. blok: Podvojné účtovníctvo

 • Aktuálna právna úprava, druhy účtovných jednotiek, zásady a princípy, účtovný záznam, účet, účtovný prípad, účtovné knihy, digitalizácia účtovníctva.
 • Riešenie účtovných prípadov v účtovných triedach:
 • 0 – Dlhodobý majetok, 1 – Zásoby, 2 – Finančné účty, 3 – Zúčtovacie vzťahy.

2. blok: Podvojné účtovníctvo

 • Analytická evidencia, význam jej vedenia a povinnosti, oceňovanie majetku a záväzkov.
 • Riešenie účtovných prípadov v účtovných triedach:
 • 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky, 5 – Náklady, 6 – Výnosy, 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty.

3. blok: Podvojné účtovníctvo

 • Súvislý príklad, inventúra a inventarizácia, uzávierkové účtovné operácie, účtovná závierka – druhy, zostavenie.

4. blok: Daňové priznanie právnických osôb aktuálne

 • Zdaňovacie obdobie, lehoty na podanie daňového priznania, platenie dane, preddavky, predmet dane z príjmu právnických osôb, daňové výdavky, základ dane, výpočet a odpočet daňovej straty, vyplnenie daňového priznania.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO:

5. blok: Jednoduché účtovníctvo

 • Aktuálne právne východiská, možnosti fyzických osôb pri zisťovaní základu dane z príjmov, účtovné knihy, účtovné prípady, otvorenie účtovných kníh, účtovanie v peňažnom denníku, uzatvorenie účtovných kníh.

6. blok: Jednoduché účtovníctvo

 • Súvislý príklad, inventúra a inventarizácia, uzávierkové účtovné operácie, zostavenie účtovnej závierky.

7. blok: Daňové priznanie fyzických osôb typ A a B

 • Zdaňovacie obdobie, lehoty na podanie daňového priznania, typy daňových priznaní, platenie dane, preddavky, predmet dane z príjmu fyzických osôb, príjmy zo závislej činnosti, súbeh príjmov, príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, daňové a nedaňové výdavky, percentuálne výdavky, príjmy z kapitálového majetku a iné príjmy, základ dane, výpočet, nezdaniteľné časti, odpočet daňovej straty, daňové bonusy, vyplnenie daňového priznania typ A a B.

PERSONALISTIKA A MZDY:

8. blok: Mzdová legislatíva aktuálne

 • Zákonník práce a iné právne normy, mzdové pojmy, vzťahy, pracovná zmluva, dohody, vznik a zánik pracovného pomeru, povinnosti zamestnávateľa, vedenie personálnej agendy, minimálna mzda, priemerný zárobok, náhrada mzdy, mzdové zvýhodnenia, dovolenka, doručovanie písomností, mzdová evidencia, náležitosti výplatnej pásky, povinnosti pri spracovaní personalistiky a miezd, registračné povinnosti, výkazníctvo, dokumentácia a archivácia.

9. blok: Výpočet a spracovanie miezd

 • Aktuálny stav, druhy miezd, základné a pohyblivé zložky mzdy, mzdové podmienky, minimálna mzda, priemerný zárobok, náhrady mzdy, mzdové zvýhodnenia, vymeriavací základ, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmu, daňový bonus – výpočet miezd.

10. blok: Ročné zúčtovanie dane za rok 2023

 • Lehoty, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, žiadosť o RZD, nezdaniteľné časti základu dane, daňové bonusy, sadzby dane, výpočet RZD.

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 80 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút)
 • Denná forma | v pracovných dňoch | 8:30 – 15:00 | celkovo 10 dní
 • Možnosť absolvovať aj jednotlivo, 1 blok (1 školiaci deň) 60,00 EUR bez DPH/deň, t.j. 72,00 EUR s DPH/deň.

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna odborná príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných
 • on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • sada študijných materiálov, prezentácie a riešené praktické príklady,
 • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní na dobu 30 dní.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 80 hodín

Najbližší termín 17.06.2024

Cena 600,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

09.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk