Elektrotechnická spôsobilosť

Elektrotechnické minimum s preskúšaním na §21

Kurz zameraný na získanie teoretických a praktických vedomostí a zručností v oblasti elektrotechniky za účelom nadobudnutia odbornej spôsobilosti Elektrotechnik podľa §21 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v aktuálnom znení.

Miesto

 • Online

Forma

 • Večerný
 • Víkendový

Pre koho je program určený

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať vedomosti v oblasti elektrotechniky. Zvlášť je kurz vhodný pre osoby bez elektrotechnického vzdelania so záujmom o splnenie kvalifikačných predpokladov pre možnosť získania odbornej spôsobilosti § 21 – elektrotechnik podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v aktuálnom znení.

Obsahové zameranie programu

 • Základy teoretickej elektrotechniky
 • Tvorba elektrotechnickej technickej dokumentácie
 • Elektrotechnické meranie
 • Elektronika
 • Elektrické prístroje a stroje
 • Automatizácia
 • Elektrické inštalácie strojov, prístrojov a zariadení
 • Základy výroby, rozvodu a použitia elektrickej energie
 • Základy BOZP a požiarnej ochrany pri práci s elektrickými zariadeniami

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 400 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
 • Z toho 120 hodín online vyučovanie, 280 hodín riadené samoštúdium.
 • Večerná forma realizácie: 30 x 4 hodiny počas pracovných dní PO – ŠTV od 17:00 do 20:00 hod.
 • Víkendová forma realizácie | 15 x 8 hodín | vyučovacie dni PIA – SOB | PIA od 14:00, SOB od 8:00

Miesto realizácie

 • On-line forma v prostredí aplikácie ZOOM
 • Účastník musí mať k dispozícii pripojenie na internet a zariadenie, prostredníctvom ktorého sa pripojí (počítač, notebook, tablet, mobil).

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška on-line formou.
 • Osvedčenie o získanom vzdelaní v zmysle zákona o ďalšom vzdelávaní.
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 580/2009 Z.z.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe.
 • Vzdelávanie realizované kvalifikovaným lektorom, intenzívnou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora.
 • Výučba prebieha formou videokonferencie v reálnom čase a účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektorom.
 • Sada študijných materiálov, prezentácie a riešené praktické príklady.
 • Videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní.

Akreditácia

 • Číslo potvrdenia o akreditácii: 1790/2017/98/1
 • Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 22. augusta 2017

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 400 hodín

Najbližší termín 10.05.2024

Cena 888,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

27.05.2024

14.06.2024

24.06.2024

02.08.2024

05.08.2024

09.09.2024

13.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk