Mediácia

Mediátor

Staňte sa mediátorom a pomôžte ľuďom riešiť spory mimosúdne, rýchlo a efektívne!

Miesto

 • Bratislava
 • Nitra

Forma

 • Denný
 • Víkendový

Pre koho je program určený

Staňte sa mediátorom a pomôžte ľuďom riešiť spory mimosúdne, rýchlo a efektívne!

Kurz je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti mediácie, predovšetkým osoby so záujmom o splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení a získanie odbornej spôsobilosti mediátora podľa tohto zákona.

Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné znalosti v oblasti základov právneho poriadku, obsiahnuté v odvetviach občianskeho práva, pracovného práva, obchodného práva, rodinného práva a právnych predpisov určených na ochranu spotrebiteľa. Takisto nadobudne teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia. Absolvent pozná priebeh mediácie a zásady vedenia mediačného procesu, osvojí sa pravidlá správania sa mediátora a nadobudne sociálne zručnosti mediátora s dôrazom na efektívne interakcie. Navyše, je schopný samostatne viesť proces mediácie, pripraviť dohodu o začatí mediácie a dosiahnuť dohodu, ktorá je výsledkom mediácie.

Obsahové zameranie

Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov: Úvod do psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. Konflikt a jeho definície. Typológie konfliktov. Konflikt ako proces. Rôznorodé formy konfliktov. Interpersonálna komunikácia a jej základy. Možnosti riešenia konfliktov. Alternatívne riešenie konfliktov (vybraté možnosti – vyjednávanie, facilitácia, mediácia). Mediácia. Psychologické aspekty rodinnoprávnych sporov. Základy komunikácie a neverbálna komunikácia. Medziľudská komunikácia. Empatia, sociálna senzitivita a ich úloha v komunikácii. Efektívna komunikácia a bariéry v komunikácii. Techniky kladenia otázok a ich využitie v komunikácii. Spätná väzba v komunikácii.

Základy právneho poriadku: Základy práva. Právne odvetvia. Zákon o mediácii a súvisiace predpisy. Ustanovenia práva v vybraných odvetviach. Špecifiká odvetví práva a ich prepojenia. Zmluvné vzťahy. Úprava vzťahov v právnych rámcov. Rodinnoprávne vzťahy. Spotrebiteľské spory. Plynutie času a procesné aspekty. Právna pomoc a cezhraničné spory.

Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora: Sociálna percepcia v medziľudskom styku. Asertívne správanie. Princípy kooperatívneho vyjednávania a náročné situácie pri vyjednávaní. Vedenie procesu mediácie a osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu. Náročné situácie pri vedení mediačného procesu. Sebareflexia a schopnosť flexibility v mediačnom procese. Zvládanie vlastných negatívnych emócií a neutralita (nestrannosť) v mediácii. Etický kódex mediátora.

Vedenie procesu mediácie, príprava dohôd: Fázy mediačného procesu. Spory vhodné na mediáciu. Rola mediátora. Vedenie mediačného stretnutia. Spolupráca pri vedení mediačného stretnutia. Dohoda o riešení sporu mediáciou, dohoda o začatí mediácie, mediačná dohoda.

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 200 hodín (1 hodina = 45 minút).
 • Kurz sa realizuje výlučne prezenčnou formou.
 • Denná forma realizácie|20 x 10 hodín | vyučovanie v pracovných dňoch| 8:00 – 17:00
 • Víkendová forma realizácie | 10 stretnutí PIA, SOB | 8:00 – 17:00

Miesto realizácie

 • podľa požiadavky

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Osvedčenie má neobmedzenú platnosť a deklaruje nadobudnutie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora.
  Pozn: Štátni zamestnanci sa nemôžu registrovať do registra mediátorov.
 • Číslo potvrdenia: 1790/2024/59/2
 • Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 29. apríla 2024

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • študijné materiály v cene.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 200 hodín

Najbližší termín 16.07.2024

Cena 1 200,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

19.07.2024

10.09.2024

13.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk