Environmentálny manažment

Odpadové hospodárstvo

Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú získať prehľad o envirolegislatíve aj jej aplikácii v praxi.

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný
 • Večerný

Pre koho je program určený

Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú získať prehľad o envirolegislatíve aj jej aplikácii v praxi.
Cieľom kurzu je zrozumiteľnou formou účastníkom priblížiť aktuálny legislatívny rámec odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia, s dôrazom na praktickú aplikáciu jednotlivých právnych noriem.
Účastníci kurzu sa pod vedením skúsených lektorov z praxe naučia okrem základných pojmov aj to, ako spracovať evidenciu a viesť príslušnú dokumentáciu, ako komunikovať s relevantnými inštitúciami a kontrolnými orgánmi a ako riešiť bežné aplikačné problémy.
Vyučovanie prebieha riadenou on-line formou, účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektormi. Zároveň majú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, študijné materiály a prezentácie.

Obsahové zameranie programu

Odpadové hospodárstvo – 40 hodín

 • Právna regulácia – Základne právne inštitúty. Rozhodovacia činnosť. Právna úprava starostlivosti o zložky životného prostredia. Právne predpisy súvisiace odpadom a jeho vplyvom na životné prostredie. Všeobecne záväzné nariadenia. Podporné systémy pre odpadové hospodárstvo. Základné práva a povinnosti držiteľov odpadov.
 • Odpady, základné pojmy a rozdelenie – Základné definície a pojmy. Druhy odpadu. Katalóg odpadov. Množstvo a zloženie odpadov. Odpady a príroda.
 • Spôsoby hospodárenia s odpadmi – Stratégia odpadového hospodárstva. Programy odpadového hospodárstva. Spôsoby zberu a odstraňovania odpadov – zber, zhromažďovanie a doprava odpadov. Spôsoby nakladania s jednotlivými druhmi odpadu, spôsoby ich zneškodňovania a zhodnocovania. Likvidácia. Triedenie. Recyklovanie odpadu.
 • Prípadové štúdie, príklady dobrej praxe
 • Konzultácie

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 40 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
 • Denná forma realizácie | 8 x 8 hodín | vyučovacie dni PON – PIA | 8:00 – 14:30
 • Večerná forma realizácie|16 x 4 hodiny | vyučovacie dni PON – ŠTV | 17:00 – 20:15

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška on-line formou.
 • Osvedčenie o získanom vzdelaní v zmysle zákona o ďalšom vzdelávaní.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna odborná príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované kvalifikovaným lektorom, intenzívnou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • sada študijných materiálov, videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní
 • konzultácie.

Akreditácia

 • Číslo potvrdenia o akreditácii: 1790/2019/97/1
 • Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 26. septembra 2019.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 40 hodín

Najbližší termín 03.06.2024

Cena 1 000,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

04.06.2024

02.09.2024

03.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk