IT kurzy

Python developer junior

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť ovládať moderný programovací jazyk Python, ktorý je ideálnym programovacím jazykom aj pre úplných začiatočníkov a jeho popularita stále rastie.

Miesto

 • Online

Forma

 • Večerný
 • Víkendový

Pre koho je program určený

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť ovládať moderný programovací jazyk Python, ktorý je ideálnym programovacím jazykom aj pre úplných začiatočníkov a jeho popularita stále rastie, beží na rôznych platformách, je to freeware a tiež open source.

Osnova a program kurzu sú zostavené tak, aby si absolventi kurzu našli uplatnenie na trhu práce v pracovnej pozícii Phyton developer junior ale aj v mnohých iných pozíciách, ktoré vyžadujú ovládanie programovacieho jazyka Phyton na pokročilej úrovni. Kurz končí praktickým záverečným projektom, ktorým poslucháči potvrdia nadobudnuté vedomosti a znalosti v jazyku Phyton a ktorým sa budú môcť prezentovať aj pri pracovných pohovoroch.

Obsahové zameranie programu

 • Inštalácia Pythonu a PyCharm IDE – inštalácia, tvorba prvých skriptov, spustenie programu
 • Jazyk Python – charakteristika, história a jeho využitie, alternatívne vývojové prostredia
 • Lexikálna štruktúra Pythonu – komentáre, identifikátory, literály, operátory a separátory,….
 • Dátové typy a premenné – booleovský dátový typ, čísla a reťazce, dátový typ None
 • Práca s reťazcami – tvorba, základné operácie, formátovanie, reťazcové metódy,….
 • Operátory a výrazy – typy operátorov (logické, relačné, aritmetické), priorita a asociativita
 • Riadenie toku programu – podmienky, cykly, n-tice, zoznamy, slovníky, množiny
 • Funkcie – typy funkcií, tvorba funkcií, anonymné funkcie
 • Objektovo orientované programovanie – filozofia a princípy, triedy, objekty, metódy
 • Moduly – význam modulov, zabudované moduly, práca s modulmi, tvorba vlast. modulov, dokumentácia
 • Súbory a adresáre – zapisovanie, čítanie, príkaz with, práca s CSV súbormi
 • Testovanie kudu pomocou modulu Pytest, Unittest
 • Verzionovanie zdrojového kódu – GIT, GITHUB, zdieľanie zmien, porovnanie verzií
 • Dátumy a čas s knižnicou PyQ – triedy QDate, QTime a QDateTime, univerzálny čas
 • Tvorba grafov s knižnicou Matplotlib – tvorba a export grafov, práca s viacerými grafmi
 • Práca s Excel súbormi s knižnicou Openpyxl – čítanie, zapisovanie dát, vzorce, obrázky, grafy
 • Práca s obrázkami s knižnicou Pillow – manipulácia s obrázkami, export obrázkov, vodoznak
 • Tvorba GUI s knižnicou PyQt – princípy, základné komponenty, práca s grafikou
 • Tvorba webových požiadaviek s knižnicou requests – GET, POST, HEAD požiadavky, práca s JSON dátami, autentifikácia
 • Webové aplikácie s knižnicou Flask – základy webových aplikácií, routing, šablóny
 • Balíčky – význam balíčkov, práca s balíčkami, distribúcia kódu
 • Praktické príklady, záverečný projekt

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 230 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
 • z toho 130 hodín online vyučovanie s lektorom a 100 hodín offline cvičenia, projekty a úlohy.
 • víkendová forma realizácie | 16 x 8 hodín | vyučovacie dni PIA – SO | PIA od 14:00, SO od 8:00
 • Večerná forma realizácie |26 x 5 hodín |vyučovacie dni PO – ŠTV | od 17:00

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška on-line formou.
 • Praktický projekt.
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta,
 • profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 6 mesiacov po skončení kurzu,
 • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo na 6 mesiacov po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 230 hodín

Najbližší termín 14.06.2024

Cena 1 840,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

17.06.2024

09.08.2024

09.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk