Správa bytového fondu

Správa bytového fondu

Cieľom školiaceho programu je rozvíjať odborné vedomosti a profesionalitu správcov bytových domov.

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Osoby so záujmom o získanie odbornej spôsobilosti podľa Zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Obsahové zameranie programu

Školiaci program je v zmysle požiadaviek aktuálnej legislatívy zameraný na:

 • výklad právnych predpisov týkajúcich sa výkonu správy bytových domov s dôrazom na príklady praktickej aplikácie,
 • získanie a rozvoj vedomostí a zručností pre efektívne zabezpečenie administratívneho, odborného a technického výkonu správy bytového fondu,
 • priblíženie aktuálnych trendov a možností financovania správy bytového fondu a hospodárenia pri výkone správy bytových domov.

Učebná osnova

 • Právo a legislatíva – 20 hodín
 • Administratívne zabezpečenie správy – 30 hodín
 • Odborné a technické zabezpečenie správy – 20 hodín
 • Finančný manažment a hospodárenie – 20 hodín

Rozsah programu

 • 90 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút) = 9 vyučovacích dní.
 • Vyučovanie v pracovných dňoch, v čase 8:00 – 16:30.

Lektorské zabezpečenie

 • Program vedú lektori so skúsenosťami v oblasti správy bytového fondu, finančného manažmentu a právnej úpravy správy bytového fondu.

Spôsob ukončenia

 • Záverečný test.
 • Osvedčenie o získanom vzdelaní.

Akreditácia

 • Potvrdenie o akreditácii: Správa bytového fondu
 • Číslo potvrdenia: 1790/2021/79/1
 • Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 10. septembra 2021

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta.
 • Vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem.
 • Sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 90 hodín

Najbližší termín 13.05.2024

Cena 898,80 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

10.06.2024

09.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk