IT kurzy

Web developer junior

Kurz Web developer je určený pre začiatočníkov, skúsených ale aj pokročilých používateľov, ktorí chcú rozšíriť svoje poznatky a zručnosti v tejto oblasti; tvoriť webstránky pomocou HTML, CSS, PHP, WordPress, grafiku pre webdizajn, SEO, PPC...

Miesto

 • Online

Forma

 • Večerný
 • Víkendový

Pre koho je program určený

Kurz Web developer je určený pre začiatočníkov, skúsených ale aj pokročilých používateľov, ktorí chcú rozšíriť svoje poznatky a zručnosti v tejto oblasti; tvoriť webstránky pomocou HTML, CSS, PHP, WordPress, grafiku pre webdizajn, internetový marketing, SEO, PPC…

Súčasťou kurzu je aj web dizajn, ktorý predstavuje súbor procesov, ktorých výsledkom je celkový vzhľad a dojem z návštevy webovej stránky. Ide o plánovanie, vytváranie konceptu a nastavenie online obsahu. Nezahŕňa len estetiku, ale celkovú funkčnosť webu. Web dizajn je užitočný nástroj, vďaka ktorému ľudia vnímajú značku tak, ako sami chcete.

Účastníci kurzu web developer sa naučia tvoriť grafické návrhy a podklady pre webové stránky a webové aplikácie, komunikovať s klientom s cieľom čo najlepšie vystihnúť jeho očakávania, vytvoriť predbežnú štruktúru webových stránok a aplikácií, používať dostupné grafické programy a optimalizovať grafické a vizuálne prvky do rozličných digitálnych formátov.

Obsahové zameranie programu

 • Úvod do problematiky tvorby www stránok: Pojem webová stránka, HTTP, HTTPS, FTP – protokoly v praxi, protokol na prenos HTML. Pojem web a webserver. Princíp tvorby webových stránok. História HTML 4.01, XHTML, HTML5, www a web server. Trendy vo výrobe webových stránok. Editory na tvorbu webových stránok – porovnanie. Práca s programom na tvorbu a editovanie stránok: Notepad2, VS Code, PHP Storm.
 • Práca so súbormi: Základné prípony web stránok. Práca so stránkou a súbormi. Optimalizácia klávesovými skratkami. Utf-8 alebo ako na jazykovú sadu a jazyk web stránky.
 • Základné princípy značkovacieho jazyka HTML5: Základné príkazy a vkladanie HTML kódu do stránky. Tvorba webovej stránky. Písanie HTML príkazov. Párové, nepárové značky a správne uzatváranie značiek. Formátovanie textu, B I U STRONG EM a BR. Nadpisy H1 – H6. Čiara HR. Práca s odstavcami – P. Vnáranie značiek do seba. Práca s oddielmi – DIV. Obrázky – IMG. Zadávanie ciest k súborom. Hypertextové odkazy – A. Zoznam UL OL LI. Tabuľky TABLE TR TH TD. Rámce a iframe – IFRAME. Iné HTML tagy. HTML parametre a HTML tagy, ktoré sa nepoužívajú.
 • Základy a princípy jazyka CSS: História CSS jazyka a verzie CSS 1, 2 a CSS 3. Tvorba moderných webových stránok, využívanie CSS na zadávanie štýlu, jeho vkladanie do stránky. CSS selektory. Textové efekty. Bližšie vysvetlenie jednotiek v CSS – px a %. Farby v CSS, RGB model, hexakód. Práca s pozadím, s obrázkami na pozadí, so zarovnávaním. Späť k HTML, delenie stránky na oddiely/škatule – DIV. Box model a vlastnosti veľkosti, odsadenia a obrysy objektov. Zarovnávanie škatule. Nanášanie CSS jazyka priamo na elementy a atribút STYLE.
 • Štýlovanie stránky prostredníctvom Boostrap. Praktický príklad: Tvorba svojej prvej hotovej webovej stránky. FTP a domény, publikovanie webovej stránky.
 • Tvorba dynamických webov, JavaScript, PHP a MySQL: Pojem PHP. Rozdiel medzi statickou a dynamickou webovou stránkou. Inštalácia lokálneho servera XAMPP. Založenie projektu. Spustenie projektu na lokálnom serveri. Premenné (lokálne, globálne). Výrazy a operátory. Tvorba polí (jednorozmerných a viacrozmerných). Napĺňanie a ďalšie spracovanie údajov (výpis, zoraďovanie). Podmienky – If. Cykly (FOR, FOREACH, WHILE, DO WHILE). Objekty a triedy. Metódy a vlastnosti objektov. Ukážka kódov – príkladov metód nad objektami. Spracovanie údajov prostredníctvom POST, GET, JSON.
 • Základná práca s databázou MySQL: Tvorba jednoduchej databázy prostredníctvom PhpMyAdmin. Výber, aktualizácia, odstránenie a vkladanie údajov. Tvorba CRUD aplikácie.
 • Verzionovanie zdrojového kódu: Verzionovanie zdrojového kódu, GIT, GITHUB. Sťahovanie a odosielanie súborov na GITHUB. Zdieľanie zmien medzi kolegami, porovnanie verzií.
 • Praktické odkazy na dôležité weby a stránky s možnosťou supportu.

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 230 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút)
 • z toho 130 hodín online vyučovanie s lektorom a 100 hodín offline cvičenia, projekty a úlohy
 • Večerná forma realizácie, vyučovacie dni PON – ŠTV | od 17:00 do 21:00 hod.
 • Víkendová forma realizácie |16 x 8 hod| vyučovacie dni PIA – SO | PIA od 14:00 hod, SO od 08:00 hod.

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška on-line formou.
 • Praktický projekt.
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta,
 • profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 6 mesiacov po skončení kurzu,
 • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo na 6 mesiacov po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 230 hodín

Najbližší termín 10.06.2024

Cena 1 840,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

14.06.2024

09.08.2024

16.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk